Generelt Information

Priserne pr. 1/2-2024 pr. måned for:

Børnehavebørn fra 3 til 6 år kr. 3199 incl fuld kost

Vuggestuebørn fra 0 til 3 år kr. 4998 incl fuld kost og bleer

Ventelistegebyr kr. 600 (kan indbetales til regnr. 9070 kontonr. 2021023194)

Depositum kr. 3000 opkræves samme med 1. betaling

Hvorfor koster det penge at stå på ventelisten?   

Beløbet dækker udgifter til administration. Den dag gebyret modtages registreres barnet på ventelisten.

Hvad sker der med depositum?

Depositum er noget I vil få tilbage, når dit/jeres barn holder i Børnehuset Møgelkær.

Læs også…

Traditioner

Vedtægter

Tilsynsrapport

Har I lyst til at være en del af dette fælleskab?

Tag kontakt til Stine hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at skrive dit barn på ventelisten – stine@bhm.nu

Vi glæder os til at tage imod jer og jeres barn.

Tilmeld dit barn til ventelisten

Ønsker du at få dit barn skrevet op hos os, skal du blot udfylde vores tilmeldingsblanket. Vi har et ventelistegebyr på kr. 600 pr. barn. Gebyret kan indbetales til regnr. 9070 kontonr. 2021023194 med teksten – ventelistegebyr og barnets navn.


TRADITIONER

Fastelavn:

Vi holder fastelavn hvor børnene må komme udklædt, vi slår katten af tønden

BHMs fødselsdag:

Den 1. april har Børnehuset Møgelkær fødselsdag. Vi samles i fællesrummet, synger fødselsdagssang og får en lille fødselsdagsbolle. Om eftermiddagen er der forældrekaffe og fødselsdagsboller

Påskefrokost:

Ugen inden vi holder påskeferie spiser vi påskefrokost på stuerne.

Skt. Hans

Vuggestuen og børnehaven samles om formiddagen omkring bålet, hvor vi hører lidt om hvad skt. Hans er. Vi synger heksesange og Skt. Hans sange inden vi tænder bålet og brænder heksen af. Bagefter griller vi pølser og brød på bålet som Skt. Hans middag.

Bedsteforældredag:

Vi inviterer alle bedsteforældre til en hyggelig dag i børnehuset, så de kan se hvordan hverdagen er for deres børnebørn. Bedsteforældrene medbringer madkurv til dem og deres barnebarn, som vi slutter af med at spise sammen. Børnehaven og vuggestuen holder to forskellige dage, børnehaven foråret og vuggestuen sensommeren.

Søndersøløbet:

Nogle grupper tager af sted til børneløbet om formiddagen, alle iført Børnehuset Møgelkærs løbetrøjer. Det er forskelligt hvor mange vi tager af sted, det arrangerer stuerne hver især. Til slut ser vi underholdning på scenen og alle får et flot diplom med hjem.

1-1-2 dag:

Vi tager af sted med førskolegruppen til 1-1-2 dag. Vi skal se brandbiler og ambulancer og hører om hvad man gør hvis der sker en ulykke.

Lejrtur med de ældste børn:

Som slut på førskolegruppen og tiden i Børnehuset Møgelkær arrangerer vi lejr.

Halloween:

Vi starter dagen i fællesrummet hvor vi snakker om hvad halloween er og synger nogle uhyggelig sange. Måske en uhyggelig historie og bliver malet i ansigtet som et spøgelse! Dagen er fyldt med spænding og uhygge. Vi slutter formiddagen med at spise uhyggelig mad.

Jul:

Vi har mange fælles juletraditioner i Børnehuset Møgelkær: 1.december tænder vi juletræer udenfor og i fællesrummet samt synger julesange. Drillenisserne er på besøg i børnehaven hele december. D. 13. december har vi Luciaoptog med de ældste børn i Børnehuset Møgelkær. Julemanden kommer på besøg og vi danser om juletræet. En dag i december holder vi julefrokost på stuerne. 

Arbejdsdag for forældre:

Vi inviterer forældre til en arbejdesdag/eftermiddag og aften, hvor vi sætter legepladsen i stand og slutter af med at grille.

VEDTÆGTER

Vedtægt for Privatinstitutionen ”Børnehuset Møgelkær”

Institutionens navn og hjemsted § 1 

Den private institutions navn er ”Børnehuset Møgelkær”.Institutionen har hjemsted i Viborg Kommune.

Institutionens ejerforhold § 2 

Institutionen ejes af Børnehuset Møgelkær Aps.Børnehuset Møgelkær Aps. har hjemsted i Viborg Kommune.

Stk.2 Selskabets anpartskapital udgør pålydende kr. 125.000,000, skriver et hundrede og totifem tusinde kroner, fordelt i anparter á kr. 500,00 og multipla heraf.

Stk.3 Privatinstitutionens formue er henlagt til institutionens formål.

Stk.4 Et evt. overskud fra institutionens drift tilfalder det ejerkredsen frit at disponere over.

Selskabets ledelse og anpartshavernes stemmeret §3 

Selskabet ledes af 2 direktører og tegnes af direktionen.

Stk.2 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 500,00 én stemme.

Selskabets regnskabsår §4 

Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk.2 Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet den 3. september 2007 til den 31. december 2008.

Stk.3 Selskabets årsrapport opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlig afskrivninger, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, alt i overensstemmelse med Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

Valg af selskabets revisor §5 

Selskabets revisor er BDO, Tingvej, 8800 Viborg

Formål §6 

Anpartsselskabets formål er at drive en integreret daginstitution i henhold til Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. for børn i henhold til de af Viborg Kommunes fastsatte mål og rammer for børn i dagtilbud. Institutionen er normeret til 70 børn i alderen fra 0 til 6 år.

Stk.2 Viborg Kommune fører tilsyn med institutionen i henhold til § 16 i bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§7 Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer – at være en institution med et generelt fokus på børnenes sundhed, idet den lægger vægt på at tilbyde en sund kost til børnene, og at børnene dagligt stimuleres af udendørsaktiviteter, samt at der i institutionen er en god tilgængelighed til voksenkontakt, for at imødekomme børnenes behov for omsorg og nærværd.

Forældrebestyrelse §8 

Til varetagelse af forældrenes indflydelse i henhold til Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. for børn § 14, nedsættes en forældrebestyrelse for institutionen, jf. tillæg til denne vedtægt.

Institutionsbestyrelsens konstituering og arbejde §9 

Institutionens ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen, samt har det overordnede pædagogiske ansvar for institutionen.

Stk.2 Institutionsbestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.Ejerkredsen repræsenteres af 2 medlemmer, 2 medlemmer udpeges af ejerkredsen, 2 medlemmer fra forældrebestyrelsen dens formand og næstformand, og 1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret valgt af og blandt de ansatte medarbejdere.

Stk.3 Medlemmerne af institutionsbestyrelsen sidder i en 2-årig periode, hvilket dog ikke gælder for medlemmer af ejerkredsen. Valgperioden begynder umiddelbart efter valget.

Stk.4 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen.

§10 Institutionsbestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens formand vælges af og blandt ejerkredsen. Herefter vælges næstformanden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Skt. 2 Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt, hvoraf de 3 ligger i institutionen. Formanden indkalder til og leder møderne. Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den daglige ledelse varetager sekretærfunktionen ved mødet.

Stk.3 Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk.4 Indgåelse og ophævelser af aftaler mellem institutionen og Viborg Kommune tilfalder ejerkredsen. Ligeledes gælder ophævelser og indgåelser af aftaler, der berører institutionens kapital.

Stk.5 Institutionsbestyrelsen kan fastlægge rammer og regler for institutionens drift i henhold til Lov om dag- , fritids- og klubtilbud m.v. til børn.

§ 11 Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Stk.2 Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.3 Institutionsbestyrelsen kan beslutte, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.

§ 12 Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand i anliggender – der går ud over den daglige drift – kræves tilslutning fra et kvalificeret flertal i bestyrelsen. I særlige akutte tilfælde kan bestyrelsesformanden og i dennes varige forfald, næstformand sammen med institutionens leder forpligte institutionen.

Stk.2 Institutionens ejerkreds ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Viborg Kommunes godkendte budget, samt med respekt for forældrebestyrelsens lovsikrede kompetencer jf. tillæg om vedtægt for forældrebestyrelsens §2.

Optagelseskriterier §13 

Institutionen er tilgængelig for alle børn.

Stk.2 Søskende har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk.3 Institutionen optager børn med respekt for den tidsmæssige rækkefølge, de opskrives i. 10 % af pladserne i institutionen reserveres til børn af kommunens tilflyttere.

Stk.4 Når barnet starter i børnehaven erlægges 1 måneds forældrebetaling i depositum, som tilbagebetales ved barnets ophør i institutionen.

Stk.5 Såfremt der ikke er ledige pladser i institutionen, kan barnet opskrivers på en venteliste, for et ventelistegebyr på 600 kr. i 2008, der årligt dyrtidsreguleres og i øvrigt fastsættes af institutionsbestyrelsen.

Udmeldelse / opsigelse af børn §14 

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med 60 dages varsel før den 1. i den måned, som barnet ophører ved udgangen af.Stk.2 Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 14 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted.

Åbningstid §15 

Institutionen har åbent mandag til torsdag fra kl. 06.30 til kl. 17.00.Fredag har institutionen åbent fra kl. 06.30 til kl. 16.00.


Forældrebetaling §16 

Institutionsbestyrelsen fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra institutionens generelle driftsomkostninger, herunder med hensyn til tilsidesættelser til institutionens vedligeholdelse m.v.

Stk.2 Forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles mindst 1 måned i forvejen, og være begrundet med stigninger i driftsomkostninger, forhøjede skatter og afgifter eller lign.

Tegningsret og hæftelse §17 

Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Stk.2 Institutionsbestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Stk.3 Dispositioner der vedrører institutionens faste ejendom tilfalder ejerkredsen.

Nedlæggelse §18 

Ejerkredsen kan beslutte at nedlægge institutionen

Stk.2 I tilfælde af institutionens nedlæggelse falder institutionens formue tilbage på ejerkredsen.

Stk. 3 Hvis institutionen nedlægges, skal dette meddeles Viborg Kommune til den 1. i måneden med 3 måneders varsel i tilfælde af, at Viborg Kommune skal overtage pasningsforpligtelsen for de børn, der er optaget i institutionen.

Vedtægtsændring §19 

Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer i Institutionsbestyrelsen og godkendelse af Viborg Kommune.

Tillæg til styrelsesvedtægt for Børnehuset Møgelkær institutionsbestyrelse

Vedtægt for forældrebestyrelsen

Formål §1 

Institutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 0 til 6 år. Institutionen drives i henhold til Lov om dag, fritids- og klubtilbud m.v. til børn, i henhold til Viborg Kommunes mål og rammer for børn i tilbud.

Stk.2. Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, at være en institution med et generelt fokus på børnenes sundhed, idet den lægger vægt på at tilbyde en sund kort til børnene, og at børnene dagligt stimuleres af udendørsaktiviteter, samt at der i institutionen er en god tilgængelighed til voksenkontakt, for at imødekomme børnenes behov for omsorg og nærværd.

Forældrebestyrelsens opgaver §2 

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastlægge principper for institutionens virksomhed, for anvendelse af en budgetramme samt at foretage indstilling til institutionsbestyrelsen ved ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af leder og ret til at deltage ved ansættelsen. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer, og det af institutionsbestyrelsen fastsatte formål med institutionen.

Stk.2 Forældrebestyrelsen udarbejder i samarbejde med lederen institutionens virksomhedsplan.

Stk.2 Virksomhedsplanen kan indeholde følgende punkter:- Overordnede pædagogiske mål- Pædagogiske principper- Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper- Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet- Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

Stk.3 Virksomhedsplanen udarbejdes i januar måned og gælder for et år ad gangen.

Forældrebestyrelsens konstitution §3 

Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.4 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre.2 medlem uden stemmeret vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.1 medlem fra ejerkredsen.

Stk.2 Forældrebestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, hvilket dog ikke gælder for medlemmet af ejerkredsen.

Stk.3 Den daglige ledelse er repræsenteret på mødet og varetager sekretærfunktionen.

Stk.4 Udover bestyrelsens medlemmer vælges der 4 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

§4 Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal. Dog undtagelsesvist i 2008, hvor valget vil foregå i april.

Stk.2 Det tilstræbes, at der i lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

Stk.3 Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen og souschefen. Personalemødet afholdes inden udgangen af oktober kvartal, dog skal medarbejderrepræsentanterne være valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges. I 2008 foreligger valget inden forældremødet i april.

Stk.4 Det tilstræbes at der vælges en medarbejderrepræsentant i lige år og en medarbejderrepræsentant i ulige år. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

§5 Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret.

Stk.2 Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk.3 Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Såfremt der efter omvalget stadig er stemmelighed, vil valget af kandidater afgøres ved lodtrækning.

§6 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.Stk.2 En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.Stk.3 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af forældrebestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet, skal udtræde af forældrebestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen.

§7 Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne. Lederen deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær. Lederen deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær.

Stk.2 Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Stk. 3 Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8 Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i møder.

Stk.2 Forældrebestyrelsen kan beslutte at afholde et møde eller en del deraf for lukkede døre. I tilfælde af drøftelse af personalesager, kan medarbejder repræsentanterne ikke deltage.

Stk.3 Forældrebestyrelsen kan indbyde andre relevante personer til at deltage i møderne.Vedtægten§9 Denne vedtægt skal godkendes af Viborg Kommune som tillæg til styrelsesvedtægten for Børnehuset Møgelkær institutionsbestyrelse. Ændring kan kun foretages af institutionsbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelsen. Evt. ændring skal godkendes af kommunen.

Stk.2 Institutionsbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelse og institutionsbestyrelse er enige herom.